Shrnutí podstaty sporu společnosti KH TEBIS s.r.o. se soukromým dodavatelem tepelné energie, společností EC Kutná Hora s.r.o.

Společnost KH TEBIS s.r.o., se sídlem Kutná Hora, Puškinská 641, PSČ 284 01, IČO: 475 42 713 (dále jen „KH TEBIS“), je největším dodavatelem tepelné energie ve městě Kutná Hora, se stoprocentní majetkovou účastí města.

Na základě smlouvy o dodávce tepelné energie, uzavřené dne 3. 5. 2012 (za KH TEBIS smlouvu podepsal Karel Koubský, jednatel), se společnost EC Kutná Hora s.r.o., se sídlem Kutná Hora – Karlov 197, PSČ 284 01, IČO: 284 97 422 (dále jen „EC“), zavázala dodávat KH TEBIS teplo z nově vybudovaného energetického zařízení zaměřeného na spalování rostlinné biomasy (dále jen „Smlouva“). Teplo je fakticky zbytkovou a odpadní veličinou EC při výrobě elektřiny.

Smlouva byla uzavřena s účinností od 1. 10. 2014 na osm let s možností jednostranného prodloužení ze strany EC až o šest let, tedy celkem až na 14 let, do 1. 10. 2028. Cena za dodávku tepla, kterou KH TEBIS dodavateli hradí, byla sjednána jako dvousložková, s rezervovaným výkonem 14 MW (rezervovaný výkon představuje maximální hodnotu tepelného odběru v čase, a tato položka musí ze zákona odpovídat maximálně nejvyšší reálné potřebě odběratele, tj. KH TEBIS). V souladu s přílohou Smlouvy se KH TEBIS zavázala hradit EC 800 Kč za 1 kW rezervovaného výkonu tepla ročně, zvyšovaných pravidelně o inflaci (v roce 2018 se jednalo o 841,09 Kč, v roce 2019 o 851,18 Kč a v roce 2020 867,52 Kč za 1 kW).

Vzhledem ke skutečnosti, že reálná potřeba rezervovaného výkonu ze strany KH TEBIS nepřekračuje 12 MW, vyzývala KH TEBIS opakovaně v průběhu kalendářního roku 2017 EC ke snížení této složky ceny tepla. EC měla a má v takovém případě zákonnou povinnost sjednat novou hodnotu rezervovaného výkonu, v tomto případě s účinností od 1. 1. 2018 (jedná se o povinnost uloženou cenovými právními předpisy, bez možnosti smluvních výjimek). EC oprávněný požadavek KH TEBIS opakovaně dlouhodobě odmítá, a až doposud KH TEBIS účtuje rezervovaný výkon 14 MW, přestože ho KH TEBIS nepotřebuje.

Takto byla městu Kutná Hora (jedinému vlastníku KH TEBIS) za rok 2018 vyúčtována částka 11.775.260,- Kč, za rok 2019 částka 11.916.520,- Kč a za rok 2020 částka 12.145.280,- Kč. Reálné potřebě KH TEBIS (tj. rezervovanému výkonu 12 MW) přitom odpovídala částka 10.093.080,- Kč v roce 2018, 10.214.160,- Kč v roce 2019 a 10.410.240,- Kč v roce 2020. Jen za toto období se tedy EC na úkor města obohatila o částku 5.119.580,- Kč. Při uvažované délce smluvního vztahu do 1. 10. 2028 lze očekávat, že celkové neoprávněné obohacení soukromého subjektu EC na úkor města přesáhne po dobu trvání Smlouvy částku 20.000.000,- Kč.

Takto vysoká částka, jíž KH TEBIS (resp. město Kutná Hora) hradí EC za teplo, které fakticky neodebírá ani nikdy odebírat nebude, a to v rozporu s cenovou regulací, se samozřejmě musí promítnout do koncové ceny pro odběratele, včetně domácností. Jelikož EC svoji zákonnou povinnost k úpravě smluvní ceny doposud nesplnila a splnit nehodlá, oznamuje jednatel KH TEBIS, že se s návrhem na úpravu cenového ujednání obrátil na okresní soud, jenž bude spor.

O dalším průběhu sporu budeme odběratele průběžně informovat, s tím, že KH TEBIS je následně připravena domáhat se vůči EC rovněž nároku na vydání bezdůvodného obohacení představujícího neoprávněně inkasovanou úplatu za nepotřebný rezervovaný výkon od 1. 1. 2018.

V Kutné Hoře dne 29. 6. 2021,

Ing. Tomáš Pilc,

KH TEBIS s.r.o.,

jednatel