Kdy začíná a končí topná sezóna?

Topná sezóna, přesněji otopné období je definováno vyhláškou 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

Řídícím předpisem této vyhlášky je zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění. Vyhláška stanovuje začátek a konec otopného období a podmínky pro případné přerušení vytápění v průběhu otopného období. Otopné období je čas, kdy jsou zdroje tepla uvedeny do stavu pohotovosti k dodávce tepla spotřebitelům. Začíná 1. září a končí 31. května. Dodávka tepla se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v místě poklesne pod +13° C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13° C pro následující den. Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot v 7, 14 a ve 21 hodin, přičemž teplota měřená ve 21 hodin se počítá dvakrát.

V roce 2013 například oficiální otopné období skončilo 31. května, přesto kvůli nízkým teplotám vytápěla společnost KH TEBIS s.r.o. objekty odběratelů, kteří si o to požádali, i na začátku června.

Jak reagujete na nečekané výkyvy počasí?
Vytápění bytů a nebytových prostor v bytových a nebytových budovách se omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13°C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Omezení vytápění se provádí tak, aby byly dodrženy požadavky jejich teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou stabilitu místnosti. Při následném poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu pod +13°C se vytápění obnoví.

Jak nahlásím poruchu, nebo závadu na měřicím zařízení?
Patní měřiče tepla jsou ze zákona ve vlastnictví dodavatele. Měřiče jsou pravidelně zkoušeny a cejchovány. Podle údajů tohoto měřiče dodavatel účtuje odběratelům spotřebu tepla. Měřiče jsou osazeny na patě domu nebo vstupu do objektu. Dodavatel je osazuje u spotřebitele na vlastní náklad a stejně tak jej na své náklady udržuje a v případě poruchy vyměňuje. Má-li spotřebitel pochybnost o správnosti údajů měření, má právo měřicí přístroj nechat přezkoušet dodavatelem. Ten je povinen na základě odběratelovy písemné žádosti měřící zařízení do 30 dnů od nahlášení závady přezkoušet, a je-li vadné, vyměnit. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli k výměně měřícího zařízení potřebnou součinnost. Je-li na měřícím zařízení zjištěna závada, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením a výměnou dodavatel a v opačném případě, jestliže závada zjištěna není, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením a výměnou odběratel. Zjistí-li odběratel zjevnou poruchu měřicího zařízení, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit dodavateli tepla.

Jak reklamovat vyúčtování dodávky tepla z objektových předávacích stanic?

U odběratelů tepelné energie je místem předání tepelné energie vstup do objektu odběratele, popřípadě výstup z výměníkové stanice dodavatele. Reklamaci lze uplatnit za kalendářní rok nejpozději do 31. května následujícího kalendářního roku. Reklamaci je odběratel povinen uplatnit písemně na adrese dodavatele. Reklamace musí obsahovat údaj, že se jedná o reklamaci vyúčtování tepelné energie nebo vyúčtování teplé vody, označení odběratele, dotčeného odběrného místa, popis chyby ve vyúčtování a označení důkazů o takové skutečnosti, reklamovaný rozsah plnění a specifikaci, čeho se odběratel domáhá.

V případě reklamace vyúčtování tepelné energie se prosím obraťte na účtárnu společnosti (pí. Snížková, tel. 777 149 835, uctarna@khtebis.cz).

Jak lze změnit režim dodávky tepla nebo sjednané parametry v dodávce tepla z objektových předávacích stanic?
Každá uzavřená smlouva má uvedeného pověřeného zástupce právě k takovýmto úkonům. Pokud tato osoba požádá písemně o změnu dopisem či e-mailem na adresu dispecink@khtebis.cz, změna je námi bezprostředně realizována.
Kolik stupňů má mít teplá voda?
Zdrojem teplé užitkové vody pro odběratele je předávací stanice, kde dodavatel ohřívá studenou pitnou vodu z vodovodní sítě. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu určuje pro dodavatele povinnost udržovat parametr teploty teplé vody ve stanoveném limitu. Teplota vody na výtoku u spotřebitele musí být celoročně v rozmezí mezi 45 – 60°C, a to v době minimálně od 6:00 do 22:00 hodin mimo odběrní špičky.
Jaká má být teplota v obytné místnosti?
V otopném období v době od 6:00 do 22:00 má teplota v obytných místnostech odpovídat průměrné výpočtové teplotě, ta je dána projektem budovy a bývá nejčastěji 20 °C. Tato požadovaná teplota se pak navyšuje: o 1 °C v místnosti s jednou venkovní stěnou, o 1,5 °C v místnostech se dvěma venkovními stěnami, o 2 °C v místnosti se třemi a více venkovními stěnami a navíc o 1 °C v místnosti, která má průsvitné výplně vnějších otvorů větší jak polovinu celkové plochy vnějších stěn. V praxi nejčastější příklad: místnost s jednou venkovní stěnou s jedním oknem, které má plochu větší než polovinu plochy vnější stěny, je předepsaná teplota 22 °C. Jako dodavatel neovlivňujeme teplotu v místnostech, ale dodávky tepla do objektu.
Teplota v obýváku je 24°C, ale spodní polovina radiátoru je studená. Není to špatně?
Naše společnost dodává teplo podle dohodnutých parametrů do odběrného tepelného zařízení domu, regulace rozvodů tepla v rámci domu není naší společností prováděna. Podle teploty v místnosti, kterou uvádíte, je pravděpodobné, že je to důsledek správné regulace termostatickým ventilem na radiátoru a není to závada.
Potřebuji vyměnit radiátor, je třeba Vám výměnu nahlásit nebo domluvit?
Pro dodavatele tepla je podstatné, aby nedošlo k vypuštění systému, protože topná voda cirkuluje. Pokud dojde k výměně za použití technologií, které nevyžadují vypuštění systému (např. zamražení), není třeba tuto skutečnost hlásit. V případě potřeby odstavení tepelného zdroje, nebo pokud by mělo dojít k vypuštění systému, je třeba se dohodnout o termínu, rozsahu a způsobu provedení.

V takovém případě kontaktujte dispečink KH TEBIS s.r.o. na tel. 777 149 810.

Některé radiátory v našem bytě topí lépe, jiné hůř. Není to špatně?
Naše společnost dodává teplo podle dohodnutých parametrů do odběrného tepelného zařízení domu, místem předání tepelné energie je vstup do objektu odběratele, popřípadě výstup z výměníkové stanice. Regulace rozvodů tepla v rámci domu není naší společností prováděna. Obvykle je tento jev řešitelný vhodným odborným nastavením regulace na odběrném tepelném zařízení domu. Doporučujeme Vám obrátit se na správce domu.
Kdy může dojít k přerušení nebo omezení dodávky tepla?
K přerušení nebo omezení dodávky tepla dochází pouze ve výjimečných případech. A to, mimo jiné, hlavně z těchto následujících důvodů:
– při bezprostředním ohrožení života nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů,
– při provádění plánovaných rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací,
– při vzniku a odstraňování poruch na zařízení pro rozvod energie,
– při provádění nutných provozních manipulací, a to nejdéle na 16 hodin,
– při neoprávněném odběru energie,
– jestliže odběratel používá při odběru zařízení, které ohrožuje životy, zdraví nebo majetek osob,
– jestliže odběratel používá k odběru zařízení, které ovlivňuje kvalitu energie v neprospěch ostatních odběratelů,
– při vyhlášení stavu nouze ze strany státních orgánů.
Plánované odstávky má dodavatel povinnost hlásit odběrateli ve lhůtě 15 dnů před začátkem odstávky. Tyto odstávky jsou určeny pro provádění oprav a údržby technologie.